Ochrana osobních údajů

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Butovická 376, Studénka, 74213, IČO: 62330349 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. 
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování: 

Kategorie subjektů osobních údajů: uchazeči o studium, žáci a zákonní zástupci.

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, e-mail, telefon, adresa.

Doba zpracování a uchování je stanovena na 1 až 45 let podle typu agendy v souladu se spisovým a skartačním řádem.

Účelem zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti.

 • Pokud Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo: 
  • požadovat od Základní umělecké školy J. A. Komenského, Studénka, příspěvkové organizace, informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní uměleckou školou J. A. Komenského, Studénka, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní uměleckou školou J. A. Komenského, Studénka, příspěvkovou organizací jsou nepřesné); 
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní uměleckou školou  J. A. Komenského, Studénka, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů; 
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní uměleckou školou J. A. Komenského, Studénka, příspěvkovou organizací; 
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace podat stížnost dozorovému orgánu. 
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní uměleckou školu J. A. Komenského, Studénka, příspěvkovou organizaci:
  • název: Moore Advisory CZ s.r.o.
  • IČO: 09692142
  • sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
  • kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
  • e-mail:  petr.stetka@moore-czech.cz
  • tel.: 734 647 701
  • datová schránka: q4hs4wu

Cookies

Správce využívá při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu („Cookies“), který je odesílán ze serveru správce do prohlížeče/zařízení subjektu údajů a který při opětovné návštěvě webových stránek správce je zaslán zpět na server správce, což umožňuje správci lépe uzpůsobit obsah webových stránek jednotlivým subjektům údajů. Pomocí Cookies tak správce:

 • má o subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávaní
 • ukládá přihlašovací údaje subjektu údajů
 • přizpůsobuje subjektu údajů obsah webových stránek.

Správce využívá následujících druhů Cookies:

 • technickéCookies, které umožnují základní provoz webových stránek
 • relačníCookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy subjekt údajů opustí webové stránky
 • permanentníCookies, které umožnují jedinečnou (anonymní) identifikaci konkrétního subjektu údajů, jeho přístup na webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních Cookies je pak rozpoznán konkrétní subjekt údajů při opakované návštěvě webových stránek. Permanentní Cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity subjektů údajů na webových stránkách
 • reklamníCookies, které umožnují jednotlivým subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamního systému.

Užíváním webových stránek berete na vědomí používáním výše uvedených typů Cookies. Následně máte samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce webových stránek správce nebudou pro příslušný subjekt údajů dostupné.

Google Analytics

Správce na webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje správci sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů) o návštěvnosti webových stránek. K ochraně osobních údajů společnosti Google LLC viz  https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Facebook

Správce na webových stránkách využívá služeb Facebook, poskytovaných společností Facebook, Inc. Facebook umožňuje propojení webových stránek se sociální sítí Facebook a umožňuje tak správci sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů). K ochraně osobních údajů společnosti Facebook, Inc. viz  https://www.facebook.com/legal/terms/update