Školné pro rok 2023/2024

Termíny úhrady a stanovení výše školného

 • Zákonný zástupce žáka školy má povinnost uhradit školné do 15. září za I. pololetí a do 15. února za II. pololetí
 • Školné se hradí převodem z účtu na číslo účtu ZUŠ 4431801/0100, případně v hotovosti v pokladně školy nebo složenkou, kterou zákonný zástupce žáka obdrží u třídního učitele.
 • Učitelé jsou povinni oznámit všechny změny, týkající se výše školného, které se v průběhu školního roku vyskytnou (zvýšení i snížení hodinové dotace v individuální výuce, ukončení studia apod.).

Poskytování slev a podmínky vrácení školného

 • Základní umělecká škola poskytuje slevy v případě studia druhého nástroje
 • Zákonní zástupci mohou žáka písemně odhlásit pouze k 31. lednu a k 30. červnu.
 • Ukončí - li žák vzdělávání v průběhu I. nebo II. pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.
 • Ukončí - li žák vzdělávání z důvodu hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
 • Zákonní zástupci mohou požádat na sekretariátu školy o vrácení školného při nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů delší než 1 měsíc, součástí žádosti musí být lékařské potvrzení. V takovém případě se vrací školné pouze za příslušný měsíc.
 • Pokud žák nastoupí v průběhu pololetí, je povinen uhradit školné za příslušné období.

Vymáhání nezaplaceného školného

 • Pokud žák neuhradí školné ve výše uvedených termínech, upozorní třídní učitel na tuto skutečnost zákonného zástupce žáka (písemně sdělením v žákovské knížce nebo telefonicky).
 • Pokud ze závažných důvodů nemohou zákonní zástupci žáka uhradit školné ve stanoveném termínu, mohou si na sekretariátu školy dohodnout změnu splatnosti školného.
 • V případě, že zákonní zástupci žáka neuhradí školné v řádném termínu ani po výzvě třídního učitele a nemá dohodnutou změnu termínu splatnosti školného, bude mu po uplynutí splatnosti termínu zaslán doporučený dopis s výzvou k zaplacení.
 • Neuhradí - li zákonný zástupce žáka školné do jednoho týdne od odeslání doporučeného dopisu s výzvou, přestává být s okamžitou platností žákem školy.

Výše školného

  Hudební obor Taneční obor Výtvarný obor
  I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí
Přípravné studium - individuální výuka 1350  1350        
Přípravné studium - skupinová výuka 1300 1300 0 0 0 0
Přípravné studium TO 0 0 900 900 0 0
Přípravné studium VO 0 0 0 0 850 850
Základní studium - skupinová výuka 1300 1300 0 0 0 0
Základní studium - individuální výuka 1350 1350 0 0 0 0
Základní studium TO 0 0 1200 1200 0 0
Základní studium VO 0 0 0 0 1150 1150